Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z głosowaniem na projekty obywatelskie w ramach konsultacji społecznych
„Granty Obywatelskie 2023”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugmatdrzewica [dot] pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Waldemarem Pęczkowskim, poprzez adres e-mail: iodatdrzewica [dot] pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w ramach konsultacji społecznych inicjatywy „Granty Obywatelskie 2023”.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 5. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody i nie podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych związanych z konsultacjami społecznymi inicjatywy „Granty Obywatelskie 2023”.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania – minimum 5 lat, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania